رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی (GDRAE) - واژه نامه اختصاصی