رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی (GDRAE) - اخبار و اعلانات