خوش آمدید

این سامانه در راستای برگزاری همایش

اقتصاد مقاومتی در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه ای

در دانشگاه پیام نور استان مرکزی در اسفند 1396 مورد استفاده قرار می گیرد.

شناسنامه نشریه

رئیس مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه